oroigr

Όροι χρήσης :

Προοίμιο

Οι παρόντες όροι χρήσης υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (εφεξής «οι Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών ασύρματου δικτύου που τελεί υπό την διαχείριση της ιστοσελίδας freewifi.gr (εφεξής «freewifi») και είναι προσβάσιμο από τους χρήστες (εφεξής «ο Χρήστης»).

Η χρήση από τον επισκέπτη / χρήστη (εφεξής «χρήστης») των υπηρεσιών ασύρματου δικτύου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης. Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Ο χρήστης οφείλει και παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου για ενδεχόμενες αλλαγές στους παρόντες όρους. Η εξακολούθηση της χρήσης ακόμη και μετά τις τυχόν αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Μέσω της υπηρεσίας Ασύρματου Δικτύου FREEWiFi της freewifi.gr, προσφέρεται η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, φορητών υπολογιστών και άλλων συσκευών χειρός που υποστηρίζουν συνδέσεις WiFi, χωρίς τη χρήση καλωδίου δικτύου.

Ι. Γενικά
Κάθε χρήστης της Υπηρεσίας ευθύνεται και εξασφαλίζει ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιείται σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη.
Η σύνδεσή σας παρέχεται ως έχει. Δεν πηγάζει κανένα δικαίωμα και καμία απαίτηση προς τη freewifi.gr σχετικά με την παροχή αυτή.
Η ταχύτητα πρόσβασης σας εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες (το επιθυμητό σημείο πρόσβασή σας, την απόστασή σας από κάποια κεραία μας , τον αριθμό των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι ταυτόχρονα, την τρέχουσα πραγματική ταχύτητα και το φόρτο των δικών μας γραμμών).

ΙΙ. Ασφάλεια & Ευθύνη
Ο Χρήστης θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του συστήματος και του εξοπλισμού του που χρησιμοποιεί για να μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και για κάθε παράβαση, ή αναρμόδια χρήση τους ή γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών.
Ο Χρήστης οφείλει να μην παραβιάζει ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 2251/94 “Περί προστασίας καταναλωτών”, του ν. 2121/92 για την πνευματική ιδιοκτησία, του ν. 2472/97 για την προστασία των δεδομένων και το ν. 2774/1999 για την προστασία των δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, και αντίστοιχες Οδηγίες και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών Οργανισμών κ.λ.π.
Σε περίπτωση που η freewifi.gr ζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από πράξεις ή παραλείψεις του χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του και η freewifi.gr δικαιούται να τον καλεί ως δικονομικό εγγυητή στις σχετικές διαδικασίες.
Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι το ΙΝΤΕΡΝΕΤ είναι ανοικτό περιβάλλον, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων του, ότι οφείλει να ενεργεί με υπερβολική επιμέλεια παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα.
Λόγω της φύσης του ασύρματου δικτύου, αποφύγετε την αποστολή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (PIN, αριθμούς πιστωτικών καρτών, κωδικών πρόσβασης κλπ) χωρίς να είναι ενεργοποιημένο το αντίστοιχο πρωτόκολλο ασφαλείας (https , ftps κλπ).
Τεχνική υποστήριξη ΔΕΝ παρέχεται στους χρήστες της υπηρεσίας από τη freewifi.gr

ΙΙΙ. Αποκλεισμός Ευθύνης
Η freewifi.gr δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά και/ή βλάβη υποστεί ο χρήστης και/ή οποιοσδήποτε τρίτος από την προσωρινή και/ή μόνιμη διακοπή της Υπηρεσίας.
Η χρήση της Υπηρεσίας και οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά από τους παρόντες υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Η freewifi.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του καθώς και των όρων χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας (freewifi.gr) ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να βλέπετε τυχόν επικαιροποιήσεις των παρόντων όρων.